Skriv utNationella marktäckedata 2018; basskikt

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Nationella marktäckedata 2018; basskikt
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2020-10-28T14:05:25
Sammanfattning:
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Tillkomsthistorik: NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
HTTP:Information:Produktspecfikation http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt_v2_2.pdf
HTTP:nedladdning:dokument http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Jamforelse_NMD_RT_20200908.pdf
HTTP:nedladdning:dokument https://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_ProductDescription_ENG.pdf
HTTP:nedladdning:dokument http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Produktforandring_och_Avvikelser.xlsx
HTTP:Nedladdning:data https://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_1.zip
WMS-tjänst (Visningstjänst) https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/nv/InspireNV_NMD/MapServer/exts/InspireView/service
Exempelbild:
Bildtext: Nationella Marktäckedata 2018; basskikt

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2020-10-28T14:05:25
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: 8853721d-a466-4c01-afcc-9eae57b17b39
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Nationella marktäckedata 2018; basskikt
Publiceringsdatum: 2019-03-10
Revideringsdatum: 2020-07-08
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Syfte:
Ämnesområde: Insjövatten,Biologi och ekologi,Kust och hav,Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Miljö
Beskrivande nyckelord:
:
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data,Grön infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: NMD,Nationella marktäckedata,Marktäckedata,CadasterENV
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal - Inspire
Beskrivande nyckelord:
Har personuppgifter: Nej
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_Sverige_exempelbild.jpg
Bildtext: Nationella Marktäckedata 2018; basskikt
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Uppdatering planeras ske vart 5:e år.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärna källa.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2018
Slutdatum:: 2018
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
Bearbetningssteg:
Bearbetningsdatum: 2020-07-08T00:00:00
Bearbetningsteg: Uppdatering av data.
Syfte med bearbetningsprocess: Reviderad - data
Bearbetningsanvarig:
Person: Birgitta Olsson
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: birgitta.olsson@naturvardsverket.se
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Ja
Förklaring av resultatet: Kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-11-21

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Distributionsformat:
Formatnamn: pdf
Format version: 2.0
Distributionsformat:
Formatnamn: html
Format version: 4.0
Distributionsformat:
Formatnamn: xlsx
Format version: 365
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.[FORMAT]=html
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladding
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt_v2_2.pdf
Protokoll: HTTP:Information:Produktspecfikation
Beskrivning: Länk till dokument för nedladdning av produktbeskrivning.[FORMAT]=pdf[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladding
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Jamforelse_NMD_RT_20200908.pdf
Protokoll: HTTP:nedladdning:dokument
Beskrivning: Länk till dokument med jämförelse av NMD med data från Riksskogstaxeringen och NILS.[FORMAT]=pdf[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Namn på resurs: Download link
Adress för uppkoppling: https://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_ProductDescription_ENG.pdf
Protokoll: HTTP:nedladdning:dokument
Beskrivning: National Land Cover Database (NMD): Product description in English to download.[FORMAT]=pdf[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Produktforandring_och_Avvikelser.xlsx
Protokoll: HTTP:nedladdning:dokument
Beskrivning: Länk till plats för nedladdning av fil med beskrivning av förändringar och avvikelser.[FORMAT]=xlsx[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
E-post: gis-support@metria.se
Distributionsformat:
Formatnamn: GeoTIFF
Format version: 1.0
Distributionsformat:
Formatnamn: WMS
Format version: 1.3.0
Onlinekälla:
Adress för uppkoppling: https://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_1.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbara data, ogeneraliserad version[FORMAT]=TIFF[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Adress för uppkoppling: https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/nv/InspireNV_NMD/MapServer/exts/InspireView/service
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Länk till WMS-tjänst[FORMAT]=WMS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärna källa.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Nationella marktäckedata 2018; basskikt
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2020-10-28T14:05:25
Sammanfattning:
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Tillkomsthistorik: NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
Status: Slutförd
Villkor för nyttjande:
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
HTTP:Information:Produktspecfikation http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt_v2_2.pdf
HTTP:nedladdning:dokument http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Jamforelse_NMD_RT_20200908.pdf
HTTP:nedladdning:dokument https://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_ProductDescription_ENG.pdf
HTTP:nedladdning:dokument http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Produktforandring_och_Avvikelser.xlsx
HTTP:Nedladdning:data https://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_1.zip
WMS-tjänst (Visningstjänst) https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/nv/InspireNV_NMD/MapServer/exts/InspireView/service
Exempelbild:
Bildtext: Nationella Marktäckedata 2018; basskiktResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Nationella marktäckedata 2018; basskikt
Publiceringsdatum: 2019-03-10
Revideringsdatum: 2020-07-08
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
Syfte:
Ämnesområde: Insjövatten,Biologi och ekologi,Kust och hav,Arealtäckande bilder ocxh baskartor,Miljö
Beskrivande nyckelord:
:
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Inspire,Öppna data,Grön infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: NMD,Nationella marktäckedata,Marktäckedata,CadasterENV
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
Resursklass: Nationell Geodataportal - Inspire
Beskrivande nyckelord:
Har personuppgifter: Nej
Exempelbild:
Sökväg: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_Sverige_exempelbild.jpg
Bildtext: Nationella Marktäckedata 2018; basskikt
Språk i resurs: Svenska
Status: Slutförd
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Uppdatering planeras ske vart 5:e år.
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärna källa.
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
-
Rättsliga restriktioner:
Nyttjanderestriktioner: Andra begränsningar
Andra restriktioner:
Rumslig representation:
Rumslig representation:
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 2018
Slutdatum:: 2018
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
Bearbetningssteg:
Bearbetningsdatum: 2020-07-08T00:00:00
Bearbetningsteg: Uppdatering av data.
Syfte med bearbetningsprocess: Reviderad - data
Bearbetningsanvarig:
Person: Birgitta Olsson
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: birgitta.olsson@naturvardsverket.se
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Ja
Förklaring av resultatet: Kontroll har skett i enligt med angiven specifikation
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-11-21


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se
Distributionsformat:
Formatnamn: pdf
Format version: 2.0
Distributionsformat:
Formatnamn: html
Format version: 4.0
Distributionsformat:
Formatnamn: xlsx
Format version: 365
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Kartor/Nationella-Marktackedata-NMD/
Protokoll: HTTP:Information
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.[FORMAT]=html
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladding
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt_v2_2.pdf
Protokoll: HTTP:Information:Produktspecfikation
Beskrivning: Länk till dokument för nedladdning av produktbeskrivning.[FORMAT]=pdf[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladding
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Jamforelse_NMD_RT_20200908.pdf
Protokoll: HTTP:nedladdning:dokument
Beskrivning: Länk till dokument med jämförelse av NMD med data från Riksskogstaxeringen och NILS.[FORMAT]=pdf[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Namn på resurs: Download link
Adress för uppkoppling: https://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_ProductDescription_ENG.pdf
Protokoll: HTTP:nedladdning:dokument
Beskrivning: National Land Cover Database (NMD): Product description in English to download.[FORMAT]=pdf[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdning
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/Produktforandring_och_Avvikelser.xlsx
Protokoll: HTTP:nedladdning:dokument
Beskrivning: Länk till plats för nedladdning av fil med beskrivning av förändringar och avvikelser.[FORMAT]=xlsx[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Leverantör
E-post: gis-support@metria.se
Distributionsformat:
Formatnamn: GeoTIFF
Format version: 1.0
Distributionsformat:
Formatnamn: WMS
Format version: 1.3.0
Onlinekälla:
Adress för uppkoppling: https://gpt.vic-metria.nu/data/land/NMD/NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_1.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning:data
Beskrivning: Länk till nedladdningsbara data, ogeneraliserad version[FORMAT]=TIFF[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar
Onlinekälla:
Adress för uppkoppling: https://gis-services.metria.se/arcgis/rest/services/nv/InspireNV_NMD/MapServer/exts/InspireView/service
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Beskrivning: Länk till WMS-tjänst[FORMAT]=WMS[RESTRIKTIONER]=Creative commons CC0 1.0 Universiell,Inga begränsningar


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2020-10-28T14:05:25
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0
Identifierare för metadatamängden: 8853721d-a466-4c01-afcc-9eae57b17b39
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Nationella marktäckedata 2018; basskikt
1.2 Sammanfattning
Nationella marktäckedata (NMD) är en heltäckande kartering av Sverige. Syftet är att få grundläggande information om landskapet och hur det förändras. Karteringen genomfördes 2017- februari 2019 och därefter är planerna att data ska uppdateras vart 5:e år. NMD består av en baskartering i 25 tematiska klasser i tre hierarkiska nivåer. Karteringen är i rasterformat med 10 meters upplösning och med en minsta karteringsenhet ned till 0,01 hektar. Baskarteringen tillhandahålls i två versioner ogeneraliserad och en generaliserad version. Utöver baskarteringen ingår följande tilläggsskikt: 

- objekthöjd och -täckning 
- produktivitet (skoglig produktivitet)
- markanvändning
- låg fjällskog

För dessa tilläggskikt finns separata metadatabeskrivningar och nedladdningstjänster.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 8853721d-a466-4c01-afcc-9eae57b17b39
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Insjövatten
Biologi och ekologi
Kust och hav
Arealtäckande bilder ocxh baskartor
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Initiativ
Inspire
Öppna data
Grön infrastruktur
Fria nyckelord
NMD
Nationella marktäckedata
Marktäckedata
CadasterENV
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
Resursklass
Nationell Geodataportal - Inspire
Har personuppgifter
Nej
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 2018 - 2018
5.2 Publiceringsdatum
2019-03-10
5.3 Datum för senaste revidering
2020-07-08
5.4 Skapandedatum
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
NMD basskikt är främst producerat från satellitdata och information från laserskanningen. I mindre utsträckning avgränsas karteringen med stöd av befintliga kartunderlag. Aktualitet framgår av produktbeskrivningen för NMD basskikt och metadata.
6.2 Rumslig upplösning 10
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster Ja
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Naturvårdsverket använder CC0-licens. Ange gärna källa.
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
Andra begränsningar
Andra begränsningar
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska