Skriv utSkyddade områden, naturreservat

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Skyddade områden, naturreservat
Alternativ Titel: Naturreservat
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2019-03-12T15:38:48
Sammanfattning:
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken). Sverige har drygt 3 300 naturreservat.
Tillkomsthistorik: Äldre beslut importerade från länsstyrelsernas digitala databaser i samband med skapandet. Nyare beslut registeras kontinuerligt direkt i gedatabasen (naturvårdsregistret) av respektive länsstyrelse.Registreringen styrs utifrån att attribut är obligatoriska/frivilliga. Geometrin digitaliseras av länsstyrelsen mot fastighetsgränser och ortofoton. Naturreservatens begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Nya Naturreservaten mäts in i fält med GPS, men även en del av de äldre reservaten har mätts in med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Naturreservat ska inte överlappa Nationalparker och Naturvårdsområden.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://gis-services.metria.se/ArcGIS/services/InspireNV_NVR/MapServer/InspireViewService?layers=PS.NR
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NR.zip

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2019-03-12T15:38:48
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: 2921b01a-0baf-4702-a89f-9c5626c97844
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Skyddade områden, naturreservat
Alternativ titel: Naturreservat
Produktionsdatum: 2005
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken). Sverige har drygt 3 300 naturreservat.
Ämnesområde: Kust och hav,Miljö,Insjövatten,Biologi och ekologi
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: I.9 Skyddade områden,miljöbalken,Protected Sites,NVR-ytor,naturskydd,naturvårdsregister,naturvård,områdesskydd,vic natur,skyddade områden,INSPIRE,skyddad natur,Naturreservat,NR,NVR
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Skyddade områden
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
INSPIRE priority data set: EEA Annual Work Programme,Nationally designated areas - CDDA
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Daglig
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Äldre beslut importerade från länsstyrelsernas digitala databaser i samband med skapandet. Nyare beslut registeras kontinuerligt direkt i gedatabasen (naturvårdsregistret) av respektive länsstyrelse.Registreringen styrs utifrån att attribut är obligatoriska/frivilliga. Geometrin digitaliseras av länsstyrelsen mot fastighetsgränser och ortofoton. Naturreservatens begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Nya Naturreservaten mäts in i fält med GPS, men även en del av de äldre reservaten har mätts in med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Naturreservat ska inte överlappa Nationalparker och Naturvårdsområden.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Ja
Förklaring av resultatet: Test har ännu inte genomförts.
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets webbsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till Naturvårdsverkets webbsida med mer information
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till visningstjänst (WMS)
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/ArcGIS/services/InspireNV_NVR/MapServer/InspireViewService?layers=PS.NR
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS)
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbara data (shape)
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NR.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till nedladdningsbara data (shape)

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Skyddade områden, naturreservat
Alternativ Titel: Naturreservat
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2019-03-12T15:38:48
Sammanfattning:
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken). Sverige har drygt 3 300 naturreservat.
Tillkomsthistorik: Äldre beslut importerade från länsstyrelsernas digitala databaser i samband med skapandet. Nyare beslut registeras kontinuerligt direkt i gedatabasen (naturvårdsregistret) av respektive länsstyrelse.Registreringen styrs utifrån att attribut är obligatoriska/frivilliga. Geometrin digitaliseras av länsstyrelsen mot fastighetsgränser och ortofoton. Naturreservatens begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Nya Naturreservaten mäts in i fält med GPS, men även en del av de äldre reservaten har mätts in med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Naturreservat ska inte överlappa Nationalparker och Naturvårdsområden.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://gis-services.metria.se/ArcGIS/services/InspireNV_NVR/MapServer/InspireViewService?layers=PS.NR
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NR.zipResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Skyddade områden, naturreservat
Alternativ titel: Naturreservat
Produktionsdatum: 2005
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken). Sverige har drygt 3 300 naturreservat.
Ämnesområde: Kust och hav,Miljö,Insjövatten,Biologi och ekologi
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: I.9 Skyddade områden,miljöbalken,Protected Sites,NVR-ytor,naturskydd,naturvårdsregister,naturvård,områdesskydd,vic natur,skyddade områden,INSPIRE,skyddad natur,Naturreservat,NR,NVR
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Inspire
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0: Skyddade områden
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Miljödataportalen,Nationella Geodataportalen
Beskrivande nyckelord:
INSPIRE priority data set: EEA Annual Work Programme,Nationally designated areas - CDDA
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: Daglig
-
Restriktioner och begränsningar:
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens
Nyttjanderestriktioner:
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.61
Longitud öst: 24.18
Latitud norr: 69.06
Latitud söder: 55.14
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Äldre beslut importerade från länsstyrelsernas digitala databaser i samband med skapandet. Nyare beslut registeras kontinuerligt direkt i gedatabasen (naturvårdsregistret) av respektive länsstyrelse.Registreringen styrs utifrån att attribut är obligatoriska/frivilliga. Geometrin digitaliseras av länsstyrelsen mot fastighetsgränser och ortofoton. Naturreservatens begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Nya Naturreservaten mäts in i fält med GPS, men även en del av de äldre reservaten har mätts in med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Naturreservat ska inte överlappa Nationalparker och Naturvårdsområden.
Datakvalitetsrapport - om alla värden ligger inom domänen:
Namn på test:
Resultat av överensstämmelsetester:
Testen genomförd med godkänt resultat: Ja
Förklaring av resultatet: Test har ännu inte genomförts.
Hänvisning till specifikation:
Titel: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster
Publiceringsdatum: 2010-12-08
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets webbsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till Naturvårdsverkets webbsida med mer information
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till visningstjänst (WMS)
Adress för uppkoppling: http://gis-services.metria.se/ArcGIS/services/InspireNV_NVR/MapServer/InspireViewService?layers=PS.NR
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till visningstjänst (WMS)
Distributör:
Resurskontakt:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdningsbara data (shape)
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/NR.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till nedladdningsbara data (shape)


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Datum för metadata: 2019-03-12T15:38:48
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se 3.1
Identifierare för metadatamängden: 2921b01a-0baf-4702-a89f-9c5626c97844
Metadatakontakt:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Skyddade områden, naturreservat
1.2 Sammanfattning
Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat bildas i ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (ur miljöbalken). Sverige har drygt 3 300 naturreservat.
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 2921b01a-0baf-4702-a89f-9c5626c97844
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Kust och hav
Miljö
Insjövatten
Biologi och ekologi
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
Fria nyckelord
I.9 Skyddade områden
miljöbalken
Protected Sites
NVR-ytor
naturskydd
naturvårdsregister
naturvård
områdesskydd
vic natur
skyddade områden
INSPIRE
skyddad natur
Naturreservat
NR
NVR
Initiativ
Öppna data
Inspire
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Skyddade områden
Publiceringsmål
Miljödataportalen
Nationella Geodataportalen
INSPIRE priority data set
EEA Annual Work Programme
Nationally designated areas - CDDA
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.61,24.18,69.06,55.14
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
5.4 Skapandedatum
2005
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Äldre beslut importerade från länsstyrelsernas digitala databaser i samband med skapandet. Nyare beslut registeras kontinuerligt direkt i gedatabasen (naturvårdsregistret) av respektive länsstyrelse.Registreringen styrs utifrån att attribut är obligatoriska/frivilliga. Geometrin digitaliseras av länsstyrelsen mot fastighetsgränser och ortofoton. Naturreservatens begränsningslinjer håller minst samma kvalitet som Fastighetskartan skala 1:10 000. Under 2008 2009 genomfördes ett kvalitetsförbättringsprojekt där gränserna justerades mot fastighetsgränser och topografiska objekt i Fastighetskartan. Nya Naturreservaten mäts in i fält med GPS, men även en del av de äldre reservaten har mätts in med GPS eller med annan mätteknik med hög noggrannhet. Naturreservat ska inte överlappa Nationalparker och Naturvårdsområden.
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster Ja
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licens Naturvårdsverket tillämpar CC0-licens. Ange gärna källa.
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska