Skriv utRiksintresse friluftsliv

Översikt

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Riksintresse friluftsliv
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2017-12-11T09:48:32
Sammanfattning:
Tillgängliga data redovisar granskning och beslut. Uppdatering av data sker kontinuerligt efter det att Naturvårdsverket tar nya beslut. Senaste uppdateringen är gjord efter beslut 2017-10-19.

Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade i urvalet. En av utgångspunkterna för områden är att dessa bör vara viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket.  Både för besökare från stora delar av landet; kanske rentav från hela landet och även från utlandet. 

Det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar genomförs regelbundet. 

Handbok med allmänna råd finns publicerade av Naturvårdsverket i "Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Handbok 2005:5". Se även  propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv
Tillkomsthistorik: Länsstyrelserna har lämnat förslag till riksintressen för friluftslivet, dessa granskas och beslutas av Naturvårdsverket. Nya dataset publiceras allteftersom nya beslut tas. Totalt ingår 312 områden i översynen av riksintressen för friluftsliv. Av dessa bedöms 34 områden som oförändrade. 88 områden har godkänts av Naturvårdsverket och har överlämnats till länsstyrelserna som har det regionala uppsiktsansvaret över riksintressen utpekade enligt 3 kap MB. För 83 områden arbetar länen med att komplettera för att förtydliga områdets särprägel ur ett nationellt och regionalt perspektiv och för att långsiktigt säkerställa områdets värden. 107 nya områden har föreslagits.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Andra_skydd/MapServer/WMSServer?layers=Riksintresse_Friluftsliv
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/RI_Friluftsliv.zip

Information om metadata

Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2017-12-11T09:48:32
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: 22afb5cb-cdb0-4f3a-8b0f-a34344285864
Metadatakontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Information om data


Resursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Riksintresse friluftsliv
Produktionsdatum: 2016-04-18
Revideringsdatum: 2017-10-20
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Tillgängliga data redovisar granskning och beslut. Uppdatering av data sker kontinuerligt efter det att Naturvårdsverket tar nya beslut. Senaste uppdateringen är gjord efter beslut 2017-10-19.

Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade i urvalet. En av utgångspunkterna för områden är att dessa bör vara viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket.  Både för besökare från stora delar av landet; kanske rentav från hela landet och även från utlandet. 

Det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar genomförs regelbundet. 

Handbok med allmänna råd finns publicerade av Naturvårdsverket i "Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Handbok 2005:5". Se även  propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv
Syfte:
Ämnesområde: Fastigheter och fysisk planering,Miljö
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Grön Infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Riksintresse,Friluftsliv
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Nationella Geodataportalen,Miljödataportalen
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Det pågår en översyn över riksintressen för friluftsliv, data uppdateras kontinuerligt allt eftersom beslut tas.
-
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 1800
Slutdatum:: 1900
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-

Kvalitet


Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Länsstyrelserna har lämnat förslag till riksintressen för friluftslivet, dessa granskas och beslutas av Naturvårdsverket. Nya dataset publiceras allteftersom nya beslut tas. Totalt ingår 312 områden i översynen av riksintressen för friluftsliv. Av dessa bedöms 34 områden som oförändrade. 88 områden har godkänts av Naturvårdsverket och har överlämnats till länsstyrelserna som har det regionala uppsiktsansvaret över riksintressen utpekade enligt 3 kap MB. För 83 områden arbetar länen med att komplettera för att förtydliga områdets särprägel ur ett nationellt och regionalt perspektiv och för att långsiktigt säkerställa områdets värden. 107 nya områden har föreslagits.
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964

Referenssystem

Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)

Distribution

Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WMS-tjänst
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Andra_skydd/MapServer/WMSServer?layers=Riksintresse_Friluftsliv
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till den WMS-tjänst som visar aktuella data.
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdning av data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/RI_Friluftsliv.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till dataset på en ftp-site för nedladdning, nedladdningsbara data är i form av shape-filer.

Restriktioner

Restriktioner
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.

Alla metadata

Tyck till

Översiktlig sammanställning
Titel: Riksintresse friluftsliv
Alternativ Titel:
Resurstyp: datamängd
Kontaktorganisation: Naturvårdsverket
E-post: data@naturvardsverket.se
Datum för metadata: 2017-12-11T09:48:32
Sammanfattning:
Tillgängliga data redovisar granskning och beslut. Uppdatering av data sker kontinuerligt efter det att Naturvårdsverket tar nya beslut. Senaste uppdateringen är gjord efter beslut 2017-10-19.

Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade i urvalet. En av utgångspunkterna för områden är att dessa bör vara viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket.  Både för besökare från stora delar av landet; kanske rentav från hela landet och även från utlandet. 

Det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar genomförs regelbundet. 

Handbok med allmänna råd finns publicerade av Naturvårdsverket i "Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Handbok 2005:5". Se även  propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv
Tillkomsthistorik: Länsstyrelserna har lämnat förslag till riksintressen för friluftslivet, dessa granskas och beslutas av Naturvårdsverket. Nya dataset publiceras allteftersom nya beslut tas. Totalt ingår 312 områden i översynen av riksintressen för friluftsliv. Av dessa bedöms 34 områden som oförändrade. 88 områden har godkänts av Naturvårdsverket och har överlämnats till länsstyrelserna som har det regionala uppsiktsansvaret över riksintressen utpekade enligt 3 kap MB. För 83 områden arbetar länen med att komplettera för att förtydliga områdets särprägel ur ett nationellt och regionalt perspektiv och för att långsiktigt säkerställa områdets värden. 107 nya områden har föreslagits.
Status: Pågående
Villkor för nyttjande:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Online-länkar
Typ av länk URL
Informationssida http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/
WMS-tjänst (Visningstjänst) http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Andra_skydd/MapServer/WMSServer?layers=Riksintresse_Friluftsliv
Nedladdning av data http://gpt.vic-metria.nu/data/land/RI_Friluftsliv.zipResursbeskrivning
Identifiering av resurs:
Hänvisning till specifikation:
Titel: Riksintresse friluftsliv
Produktionsdatum: 2016-04-18
Revideringsdatum: 2017-10-20
Identifierare för resursen: SWEREF 99 TM
-
Beskrivning av resurs:
Sammanfattning:
Tillgängliga data redovisar granskning och beslut. Uppdatering av data sker kontinuerligt efter det att Naturvårdsverket tar nya beslut. Senaste uppdateringen är gjord efter beslut 2017-10-19.

Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade i urvalet. En av utgångspunkterna för områden är att dessa bör vara viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket.  Både för besökare från stora delar av landet; kanske rentav från hela landet och även från utlandet. 

Det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar genomförs regelbundet. 

Handbok med allmänna råd finns publicerade av Naturvårdsverket i "Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Handbok 2005:5". Se även  propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv
Syfte:
Ämnesområde: Fastigheter och fysisk planering,Miljö
Beskrivande nyckelord:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Beskrivande nyckelord:
Initiativ: Öppna data,Grön Infrastruktur
Beskrivande nyckelord:
Fria nyckelord: Riksintresse,Friluftsliv
Beskrivande nyckelord:
Publiceringsmål: Nationella Geodataportalen,Miljödataportalen
Språk i resurs: Svenska
Status: Pågående
Underhåll av resurs:
Underhållsfrekvens: vid behov
Beskrivning av underhåll: Det pågår en översyn över riksintressen för friluftsliv, data uppdateras kontinuerligt allt eftersom beslut tas.
-
Restriktioner och begränsningar:
Skyddsklass:
Klassificering: ej klassificerad
Användbarhetsbegränsningar: Inga tillämpliga villkor
-
Rättsliga restriktioner:
Åtkomstrestriktioner: licens, licens
Andra restriktioner:
Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Rumslig representation:
Rumslig representation: vektor
Extent:
Utsträckning:
Textbeskrivning: Sverige
Omskrivande rektangel:
Longitud väst: 10.592077
Longitud öst: 24.177412
Latitud norr: 69.059941
Latitud söder: 55.137212
Tidsperiod:
Startdatum: 1800
Slutdatum:: 1900
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Ägare
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
-Datakvalitet
Omfattning:
Hierarkisk nivå på data: datamängd
Tillkomsthistorik:
Redogörelse:
Länsstyrelserna har lämnat förslag till riksintressen för friluftslivet, dessa granskas och beslutas av Naturvårdsverket. Nya dataset publiceras allteftersom nya beslut tas. Totalt ingår 312 områden i översynen av riksintressen för friluftsliv. Av dessa bedöms 34 områden som oförändrade. 88 områden har godkänts av Naturvårdsverket och har överlämnats till länsstyrelserna som har det regionala uppsiktsansvaret över riksintressen utpekade enligt 3 kap MB. För 83 områden arbetar länen med att komplettera för att förtydliga områdets särprägel ur ett nationellt och regionalt perspektiv och för att långsiktigt säkerställa områdets värden. 107 nya områden har föreslagits.
Datakvalitetsrapport - fullständighet brist:
Namn på test: Yttäckning - täckningsgrad
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964
Resultat från kvalitetskontroll:
Värdetyp: Ratio
Resultat: 614964/614964


Rumsligt referenssystem
Referenssystem:
Namn: SWEREF 99 TM (EPSG:3006)


Tillhandahållande av resursen
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Naturvårdsverkets hemsida
Adress för uppkoppling: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/
Protokoll: HTTP:Information
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till WMS-tjänst
Adress för uppkoppling: http://nvpub.vic-metria.nu/arcgis/services/Andra_skydd/MapServer/WMSServer?layers=Riksintresse_Friluftsliv
Protokoll: HTTP:OGC:WMS
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till den WMS-tjänst som visar aktuella data.
Distributör:
Resurskontakt:
Person:
Organisationen: Metria AB
Ansvarsområde: Distributör
Telefonnummer:
E-post: gis-support@metria.se
Onlinekälla:
Namn på resurs: Länk till nedladdning av data.
Adress för uppkoppling: http://gpt.vic-metria.nu/data/land/RI_Friluftsliv.zip
Protokoll: HTTP:Nedladdning
Funktion som kan utföras:
Beskrivning: Länk till dataset på en ftp-site för nedladdning, nedladdningsbara data är i form av shape-filer.


Information om metadatamängden
Språk i metadata: Svenska
Teckenuppsättning i metadata:
Datum för metadata: 2017-12-11T09:48:32
Hierarkisk nivå (Resurstyp): datamängd
Metadatastandard: SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se version 2.0
Identifierare för metadatamängden: 22afb5cb-cdb0-4f3a-8b0f-a34344285864
Metadatakontakt:
Person:
Organisationen: Naturvårdsverket
Ansvarsområde: Kontakt
Telefonnummer:
E-post: data@naturvardsverket.se

Inspire

Klass Nr. Element Värde
Identifiering 1.1 Titel Riksintresse friluftsliv
1.2 Sammanfattning
Tillgängliga data redovisar granskning och beslut. Uppdatering av data sker kontinuerligt efter det att Naturvårdsverket tar nya beslut. Senaste uppdateringen är gjord efter beslut 2017-10-19.

Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade i urvalet. En av utgångspunkterna för områden är att dessa bör vara viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket.  Både för besökare från stora delar av landet; kanske rentav från hela landet och även från utlandet. 

Det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar genomförs regelbundet. 

Handbok med allmänna råd finns publicerade av Naturvårdsverket i "Riksintresse för naturvård och friluftsliv. Handbok 2005:5". Se även  propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv
1.3 Resurstyp datamängd
1.4 Resursadress
1.5 Resursens identifierare 22afb5cb-cdb0-4f3a-8b0f-a34344285864
1.6 Sammankopplad resurs
1.7 Resursspråk
Svenska
Klassificering 2.1 Ämneskategori
Fastigheter och fysisk planering
Miljö
2.2 Typ av rumslig datatjänst
Nyckelord 3.1 Tesaurus Nyckelord
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Initiativ
Öppna data
Grön Infrastruktur
Fria nyckelord
Riksintresse
Friluftsliv
Publiceringsmål
Nationella Geodataportalen
Miljödataportalen
Geografiskt läge 4.1 Geografisk omskrivande rektangel 10.592077,24.177412,69.059941,55.137212
Temporal referens 5.1 Temporal utsträckning 1800 - 1900
5.2 Publiceringsdatum
5.3 Datum för senaste revidering
2017-10-20
5.4 Skapandedatum
2016-04-18
Kvalitet och validitet 6.1 Tillkomsthistorik
Länsstyrelserna har lämnat förslag till riksintressen för friluftslivet, dessa granskas och beslutas av Naturvårdsverket. Nya dataset publiceras allteftersom nya beslut tas. Totalt ingår 312 områden i översynen av riksintressen för friluftsliv. Av dessa bedöms 34 områden som oförändrade. 88 områden har godkänts av Naturvårdsverket och har överlämnats till länsstyrelserna som har det regionala uppsiktsansvaret över riksintressen utpekade enligt 3 kap MB. För 83 områden arbetar länen med att komplettera för att förtydliga områdets särprägel ur ett nationellt och regionalt perspektiv och för att långsiktigt säkerställa områdets värden. 107 nya områden har föreslagits.
6.2 Rumslig upplösning
Överensstämmelse 7.1 Specifikation, grad av överensstämmelse
Begränsning av åtkomst och användning 8.1 Vilkor för tillgång och utnyttjande
Inga tillämpliga villkor
8.2 Begränsningar av offentlig åtkomst
licenslicens Naturvårdsverket tillämpar licens enligt CC0. Uppge gärna källa.
Organisationer som ansvarar för upprättande, hantering, underhåll och distribution av rumsliga data och tjänster 9.1 Ansvarig parts namn och funktion
Kontakt Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Ägare Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
Metadata om metadata 10.1 Kontaktpunkt för metadata
Naturvårdsverket data@naturvardsverket.se
10.2 Metadatadatum
10.3 Metadataspråk Svenska